Сектор за материјално-финансијске послове

Материјално-техничко опремање Агенције врло је важан сегмент за ефикасно обављање послова и задатака из њене надлежности. Поред редовног опремања, набавка адекватне специјалистичке опреме представља један од предуслова за ефикасно спровођење истрага на терену. У протеклом периоду Сектор за материјално-финансијске послове провео је велики број отворених поступака, директних споразума, преговарачких поступака и других законом предвиђених поступака набавке.

Сектор за материјално-финансијске послове у функцији је логистичке подршке другим организационим јединицама Агенције. Сектор сарађује са другим организационим јединицама Агенције, као и другим органима и организацијама, у пословима који су у вези са радом Сектора, стара се о реализацији програма материјалног опремања, обавља рачуноводствено-финансијске и имовинско-правне послове, одржава возила, објекте и опрему Агенције, прима, складишти и дистрибуира сву набављену и донирану робу, израђује нацрте годишњег буџета, прати реализацију буџета, води све законом предвиђене рачуноводствене евиденције, плаћа створене обавезе према добављачима, запосленим и др., израђује интерне акте и прописе који се односе на послове из надлежности Сектора, израђује планове и програме материјално-финансијског пословања, те периодичне и годишње обрачуне и извјештаје о финансијском пословању Агенције, учествује у припреми и закључивању уговора за набавку роба, услуга и извођења радова за потребе Агенције, те се брине о наплати потраживања Агенције.

Унутрашње организационе јединице

  • Одсјек за метеријално пословање, логистику и одржавање
  • Одсјек за финансије и рачуноводство