Криминалистичко-истражно одјељење

Организовани криминал, тероризам, трговина људима, финансијски криминал и корупција, неовлаштени промет опојним дрогама, неовлаштени промет оружјем, те остала кривична дјела из надлежности Суда БиХ и Тужилаштва БиХ свакодневно истражују инспектори Криминалистичко-истражног одјељења које, заједно са осталим организационим јединицама СИПА-е, чини стуб заштите грађана и државе.

Сарадња са домаћим и међународним органима за спровођење закона, од оснивања до данас допринијела је успјешном спровођењу великог броја криминалистичких обрада и истрага, које су резултирале откривањем неких од највећих организованих криминалних група у БиХ, земљама окружења и шире.

Спроведеним истрагама и реализованим оперативним акцијама полицијски службеници Криминалистичко-истражног одјељења показали су висок степен професионализма, самоиницијативности, непоколебљивости, ефикасности и храбрости у свом раду.

Бос, Лутка, Пандора, Бела, Алф, Рубикон, Шетач, Меморy, Коверта, Сејлор, Значка, Пелегрино, Џокер, Казанова, Роад, Бети, Брод, Бок, Осоје, Зенит, Панама, Скела,  Мастер, Месо и Гибралтар само су неке од оперативних акција које су успјешно реализовали полицијски службеници овог одјељења.

Криминалистичко-истражно одјељење ради на спречавању, откривању и истраживању кривичних дјела из надлежности Суда БиХ (изузев кривичних дјела која су, у складу са законом и Правилником о унутрашњој организацији СИПА-е, у надлежности Финансијско-обавјештајног одјељења и Сектора за истраживање ратних злочина и кривичних дјела кажњивих по међународном хуманитарном праву), под надзором, смјерницама и налозима надлежног тужиоца, прикупља обавјештења и податке о криминалу и кривичним дјелима из своје надлежности и извршиоцима тих кривичних дјела, обавља послове на проналажења и хапшењу починилаца кривичних дјела и њиховом довођењу тужиоцу, врши аналитичку обраду података и води прописане евиденције у свези са истим, те анализе безбједносне ситуације у релацији са криминалом и појава које погодују настанку и развоју криминала, пружа помоћ суду и тужилаштву у прикупљању обавјештења, извршава налоге суда и тужилаштва, те пружа оперативну помоћ Финансијско-обавјештајном одјељењу.

Криминалистичко-истражно одјељење остварује одређене видове међуагенцијске и међународне сарадње у вези са пословима из своје надлежности, учествује у предузимању мјера и радњи у раду на најсложенијим предметима који се воде при криминалистичко-истражним одсјецима у регионалним канцеларијама, те врши инструктивни надзор у кривичним предметима који се воде у тим одсјецима и друге послове у складу са законом.

Унутрашње организационе јединице

  • Одсјек за борбу против тероризма и трговине АБХО
  • Одсјек за спречавање и откривање организованог криминала, криминала у вези са трговином људима, опојним дрогама и осталим кривичним дјелима
  • Одсјек за спречавање и откривање финансијског криминала и корупције
  • Одсјек за криминалистичко-обавјештајне послове
  • Група за оперативну подршку

Одсјек за борбу против тероризма и трговине АБХО

Борба против тероризма, једног од највећих безбједносних изазова савременог свијета,  спада у  приоритете рада СИПА-е. Као дио антитерористичке коалиције, у складу са програмским циљевима СИПА-е и усвојеним стратешким документима на нивоу БиХ, Одсјек је оспособљен да спроводи најсложеније истраге у вези са тероризмом, о чему свједоче бројне реализоване оперативне акције у овој области.

Одсјек за борбу против тероризма и трговине АБХО врши спречавање, откривање и истрагу кривичних дјела тероризма и кривичних дјела недозвољене трговине нуклеарним материјама и хемијско-биолошким оружјем, те изучава стање и појавне облике криминала у овој области, планира и изводи полицијске активности у рјешавању најсложенијих предмета из ове области, прати, анализира, координира и заједнички учествује у предузимању мјера и радњи у раду на најсложенијим предметима у овој области који се воде у регионалним уредима, анализира услове и околности настанка појавних облика ове врсте криминала, предлаже мјере за превенцију и ради друге послове у складу са законом.

Одсјек за спречавање и откривање организованог криминала, криминала у вези са трговином људима, опојним дрогама и осталим кривичним дјелима

Организовани криминал као савремена безбједносна пријетња која не познаје границе представља опасност за развој цивилизације, њена достигнућа и препрека је даљем напретку. Овај вид криминала испољава се у различитим облицима, што значи да нема кривичног дјела из групе најтежих кривичних дјела, а да није резултат дјеловања организоване криминалне групе. Истражитељи Одсјека за спречавање и откривање организованог криминала, криминала у вези са трговином људима, опојним дрогама и осталим кривичним дјелима, самостално или у сарадњи са домаћим и међународним полицијским агенцијама сспровели су велики број сложених оперативних акција у борби против организованог криминала у БиХ и шире, те остварили значајне резултате у овој области. У оквиру ових активности слободе су лишавани кријумчари дроге, оружја, трговци људима, те су привремено одузета нароктичка средства, оружје, кривотворене новчанице и др.

Одсјек је надлежан за спречавање, откривање и истраживање организованог криминала, криминала у вези са трговином људима, опојним дрогама и осталим кривичним дјелима која нису у надлежности осталих одсјека, затим за изучавање стања и појавних облика криминала из ових области, те планирање и извођење полицијске активности у рјешавању најсложенијих предмета ових врста криминала. Такође, прати, анализира, координира и учествује у предузимању мјера и радњи у раду на најсложенијим предметима у овој области који се воде у регионалним канцеларијама. У надлежности овог одсјека је да прати, истражује и документира токове новца у оквиру ових врста криминала, као и да анализира услове и околности настанка појавних облика ових врста криминала, да предлаже мјере за превенцију, те други послови у складу са законом.

Одсјек за спречавање и откривање финансијског криминала и корупције

Финансијски криминал и корупција проблем је са којим се сусреће свако савремено друштво, а посебно земље у транзицији, као што је Босна и Херцеговина. Борба против финансијског криминала и корупције спада међу приоритете рада СИПА-е.

Одсјек за спречавање и откривање финансијског криминала и корупције врши спречавање, откривање и истраге финансијског криминала и корупције, нарочито у области привреде и јединства тржишта, пореза, царина, кривичних дјела корупције и кривичних дјела против службене и друге одговорне дужности. Такођер, изучава стање и појавне облике ове врсте криминала, планира и изводи полицијске активности у рјешавању најсложенијих предмета у области финансијског криминала и корупције и ради на заједничким оперативним и истражним активностима у овој области са истражитељима регионалних канцеларија. Одсјек анализира услове и околности настанка појавних облика ове врсте криминала и предлаже мјере за превенцију, те ради друге послове у складу са законом.

Одсјек за криминалистичко-обавјештајне послове

Одсјек за криминалистичко-обавјештајне послове прикупља криминалистичко-обавјештајне податке о криминалу из надлежности СИПА-е, обавјештења и податке потребне за праћење и анализу безбједносне ситуације и појава које погодују настанку и развоју криминала, као и о лицима, групама и организацијама које се могу довести у везу са извршењем кривичних дјела.
Одсјек, такође, организује и реализује рад са информантима, уз супервизорски надзор и планирање врши процјену прикупљених података и информација, те ради на продубљивању, комплетирању, селектовању и уносу тих података у одговарајуће базе података, затим врши аналитичку обраду података, аналитичке претраге и комбинације истих, те прати и изучава трендове криминала.

У оквиру овог одсјека анализирају се и сређују извјештаји и информације приспјеле путем 4x4 извјештаја и други извјештаји и информације. На основу сачињене анализе Одсјек презентује добијену шему, компјутерским програмима приказује и шематски визуелизира сачињену анализу, те даје процјену вјероватноће о постојању одређеног кривичног дјела, даје смјернице за даљи ток дјеловања за расвјетљавање одређеног кривичног дјела. Такође, припрема оперативне анализе криминала на одређеном подручју или за одређену групу кривичних дјела као основа кривичних истрага, континуирано прати различите облика криминала и ажурира базе података, шематски приказује повезаност већег броја људи и објеката интересантних за провођење истраге, ток догађаја и ток предмета кривичног дјела, визуелно приказује телефонске анализе разговора између појединих лица повезаних са одређеним кривичним дјелом или криминалном групом, те ради друге послове у складу са законом.

Група за оперативну подршку

Група за оперативну подршку сарађује са Интерполом у оквиру чега поступа по одређеним захтјевима и међународним потрагама, затим, прикупља и просљеђује потребне податке и информације. Група користи одређене базе података (АСФ база), остварује интерну и екстерну сарадњу, врши послове у вези са домаћим потрагама по расписаним потјерницама и проналаску тражених лица и предмета, те води прописане евиденције. Такође, обавља дактилографске и оператерске послове, сређује, депонира и ажурира архивску грађу Одјељења, ради и друге послове у складу са законом.