Финансијско-обавјештајно одјељење

Финансијско-обавјештајно одјељење једина је финансијско-обавјештајна јединица у БиХ која функционише у складу са обавезујућим међународним стандардима у области спречавања и борбе против прања новца и финансирања терористичких активности. Финансијско-обавјештајно одјељење постало је оперативно 28.12.2004. године, а 29.6.2005. године примљено је у Егмонт групу финансијско-обавјештајних јединица.

Послови и надлежности Финансијско-обавјештајног одјељења прописани су, поред Закона о СИПА-и, Законом о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности, на основу којег прима, сакупља, евидентира и анализира податке, информације и документацију, те истражује и просљеђује резултате анализа и/или истрага, податке и документацију тужилаштвима и другим надлежним  органима како у БиХ тако и у иностранству. Поред ових послова, обавља и послове превенције прања новца и финансирања терористичких активности, промовише сарадњу између надлежних органа БиХ, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ, односно промовише сарадњу с надлежним органима других држава и међународних организација у овој области.

За разлику од земаља окружења, у којима су финансијско-обавјештајне јединице административног типа и дјелују као самосталне организације при министарствима финансија, Финансијско-обавјештајно одјељење СИПА-е представља основну организациону јединицу СИПА-е, са свим полицијским и истражним овлаштењима. Поред ових овлаштења, Финансијско-обавјештајном одјељењу на располагању су овлаштења прописана Законом о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности, која му дају посебну снагу, односно СИПА-и и читавом систему борбе против организованог и имовински мотивисаног криминала у БиХ. У случају сумње на прање новца или финансирање терористичких активности, уз јаке механизме заштите личних и тајних података, Финансијско-обавјештајно одјељење за потребе обављања својих послова или за потребе тужилаштава, органа за провођење закона и страних финансијско-обавјештајних јединица, самостално, без наредбе суда или тужилаштва може:  

  • прикупљати потребне податке и документацију од финансијских и нефинансијских институција и свих државних органа у БиХ;
  • уз поштивање принципа Егмонт групе, прикупљати/пружати податке у међународној  сарадњи од свих 146 финансијско-обавјештајних јединица чланица Егмонт групе,
  • издавати налоге за привремену обуставу (блокаду) трансакција у трајању до пет радних дана,
  • наложити финансијским институцијама мониторинг и извјештавање о финансијском пословању клијента, у трајању до шест мјесеци.

Финансијско-обавјештајно одјељење укључено је у све значајније истраге организованог криминала и имовински мотивисаних кривичних дјела у БиХ пружањем расположивих и/или прикупљених података, вршењем сложених финансијских анализа, пружањем стручне подршке тужиоцима радом у истражним тимовима, или непосредним вођењем сегмента истраге који се односи на прање новца/финансирање терористичких активности.

Финансијско-обавјештајно одјељење укључено је у обуку запослених у финансијским и нефинансијским институцијама у БиХ, тужилаштавима и органима за спровођење закона. Надлежно је и за вршење послова индиректног надзора над свим финансијским и нефинансијским институцијaма у БиХ које су обвезници Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности, као и за вршење директног надзора код одређене категорије обвезника Закона. Aктивно сарађује са агенцијама за банкарство и другим надзорним органима.

Службеници Финансијско-обавјештајног одјељења предсједавају Радном групом институција БиХ за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности, а Финансијско-обавјештајно одјељење има водећу улогу у изради закона, подзаконских прописа и стратешких докумената у овој области. Такође, има водећу улогу и у представљању Босне и Херцеговине у Манивал комитету Савјета Европе и сличним међународним тијелима која доносе и/или оцјењују усклађеност са обавезујућим стандардима у области спречавања и борбе против прања новца и финансирања терористичких активности.

Унутрашњe организационe јединице

  • Аналитички одсјек
  • Одсјек за истраге
  • Одсјек за правна питања, међународну сарадњу и подршку