Сектор за администрацију и унутрашњу подршку

Кадровска политика од оснивања СИПА-е спровођена је плански и у складу са потребама. СИПА је почела да функционише са три запослена, а број запослених је из године у годину растао. Кадровско поуњавање вршено је путем јавних огласа на које се одазивало више хиљада кандидата. У конкурсним процедурама одабирани су кандидати који су задовољили критерије за рад у полицијској институцији, а тренутно је кадровска попуњеност СИПА-e изнад 70%.

Подмлађивање полицијског кадра, као један од приоритета кадровске политике СИПА-е, остварено је запошљавањем високообразованих младих људи – кадета, у чину млађи инспектор, који су након похађања адекватне обуке оспособљени да одговоре потребама и захтјевима послова које ће обављати у СИПА-и. Државна агенција за истраге и заштиту примила је и обучила четири класе кадета, односно 105 млађих инспектора, који својим свакодневним ангажовањем дају допринос раду Агенције.

Сектор за администрацију и унутрашњу подршку у функцији је административне подршке Агенцији. Сектор израђује програме, информације, извјештаје, остварује интерну и екстерну сарадње у вези са пословима из надлежности Сектора, прати и проучава дејство закона на рад Агенције, даје стручна објашњења, с циљем јединственог спровођења и примјене прописа, прати и анализира усклађеност прописа које примјењује Агенција, те иницира њихово доношење, измјене и допуне, прати и анализира стање кадрова у вези са пријемом и престанком рада запослених, обавља стручне послове за потребе Агенције у дијелу уређења радно-правног статуса запослених, те успоставља и води прописане евиденције, обавља послове управног рјешавања, те припрема акте којима се регулишу статусна питања запослених, учествује у планирању, организацији и координацији обука запослених у Агенцији, обавља и друге послове у складу са законом.

Унутрашње организационе јединице

  • Одсјек за нормативно-правне послове
  • Одсјек за кадровске послове, развој људских ресурса и обуке
  • Писарница и архива