Одјељење за заштиту свједока

Одјељење за заштиту свједока једино је специјализовано одјељење у БиХ које заштићеним свједоцима пружа одговарајуће видове заштите и подршке. Од 2004. године, када је постало оперативно, па до данас Одјељење за заштиту свједока пружило је неки облик заштите за више од 1000 свједока који су свједочили на Суду БиХ и ентитетским судовима. Животи свједока који су били под заштитом овог одјељења, као и животи њихових породица, никада нису били доведени у опасност. Сви службеници Одјељења прошли су посебне специјалистичке обуке, како би могли стручно и професионално обављати овај посао.

Одјељење за заштиту свједокапружа подршку и заштиту свједоцима у складу са релевантним прописима, с циљем да се обезбиједи ефикасна заштита свједока прије, у току и након кривичног поступка. Такође, Одјељење доноси одлуке и спроводи мјере према свједоцима из програма заштите свједока, као и са страним свједоцима у БиХ у складу са споразумом или аранжманом склопљеним између БиХ и стране државе у вези са заштитом свједока, унапређује сарадњу и размјењује информације са надлежним институцијама у БиХ и невладиним организацијама, као и страним органима за спровођење закона и међународним организацијама надлежним за заштиту свједока, врши обраду података и води прописане евиденције, посебно водећи рачуна о безбједности података и информација у вези са заштитом свједока у кривичним поступцима, те континуирано прати прописе који се односе на заштиту свједока и по потреби даје стручна мишљења о истим, обавља и друге послове у складу са законом.

Унутрашње организационе јединице

  • Одсјек за заштиту
  • Одсјек за оперативну подршку

Одсјек за заштиту

Одсјек за заштиту врши заштиту свједока у складу са релевантним прописима који регулишу област заштите свједока, те поступа са свједоцима у складу са прописаним процедурама, одржава највиши ниво личне безбједности, заштите идентитета и интегритета свједока, посебно свједока укљученог у програм заштите и њему блиских лица, континуирано прати стање безбједности и степен угрожености свједока, те припрема планове и спроводи мјере заштите. Одсјек сарађује и размјењује неопходне информације са организационим јединицама Агенције, врши процјену и ревизију тренутних мјера и потреба свједока укључених у програм заштите, даје приједлоге у вези са промјеном елемената и мјера из програма заштите и брине о њиховој имплементацији.

Одсјек за оперативну подршку

Одсјек за оперативну подршку врши оперативну припрему у вези са спровођењем програма заштите свједока, те поступа са свједоцима у складу са прописаним процедурама, спроводи мјере заштите и подршке у корист свједока и лица укључених у програме заштите свједока, те континуирано прати стање безбједности и степен угрожености свједока. Одсјек сарађује и размјењује неопходне информације са другим организационим јединицама Агенције, тужиоцима, судијама и другим органима и институцијама у вези са заштитом свједока, врши  процјену и ревизију тренутних мјера заштите, подршке и потреба свједока укључених у програм заштите и даје приједлоге у вези са промјеном мјера заштите и подршке за свједоке. Такођер, учествује у обезбјеђивању и давању на употребу докумената неопходних за одржавање привремено измијењеног идентитета за лица укључена у програм заштите и за потребе службеника Одјељења, те спроводи међународне споразуме са јединицама за заштиту свједока других држава по питању измјештања свједока у другу државу. Одсјек врши прелиминарну процјену трошкова за свједоке прије укључења у програм заштите, послове изнајмљивања и кориштења сигурних објеката, учествује у рјешавању жалби свједока у вези са опхођењем према њима док су у програму заштите, обавља и друге послове у складу са законом.

 Најчешћа питања

Статус „заштићеног свједока“ може одобрити само Суд БиХ и то на приједлог тужиоца, по службеној дужности, на приједлог осумњиченог, оптуженог или његовог браниоца. Приједлог којег подноси неко од наведених мора садржати податке који утврђују идентитет свједока и поступак у којем ће свједок дати своју изјаву, те чињенице које указују да је лична безбједност свједока или његове породице угрожена због његовог учешћа у поступку и околности о којима свједок треба бити испитан.
Програм заштите свједока осмишљен је тако да у потпуности обезбиједи ефикасну заштиту свједока у току и након кривичног поступка, како би му се омогућило слободно и отворено свједочење у кривичном поступку пред Судом БиХ. Након окончања кривичног поступка или након што свједок да своју изјаву, не значи да се потреба за његовом заштитом тог момента и завршава. Заштита свједока се и даље наставља, а о облику заштите, мјесту и дужини заштите одлучује Одјељење за заштиту свједока.
Обавезе свједока према Одјељењу за заштиту свједока и обратно дефинишу се након што се донесе одлука да свједок може ући у програм заштите и да је подобан за покретање програма заштите. Све обавезе дефинишу се посебним и обавезујућим уговором.
Потребно је напоменути да се ради о јако специфичним ситуацијама када је у питању измјештање свједока ван територије БиХ. Као полазни елеменат узима се степен угрожености свједока, дакле у којем обиму и на који начин је угрожена његова лична и имовинска безбједност, а што посебно и темељито разматра Одјељење за заштиту свједока, па се у овој ситуацији примјењује Закон о програму заштите свједока у БиХ.
Закон дозвољава измјену гласа, слике, давање псеудонима свједоку или свједочење путем видео-линка. Која мјера ће се примијенити одлучује Суд БиХ.
У програм заштите свједока улази лице којем је додијељен статус заштићеног свједока. Осим лица којем је додијељен статус заштићеног свједока, у програм заштите може ући и његова породица или њему блиска особа, односно особа или особе које свједок одабере. За сваку од тих особа врше се детаљне провјере и коначну одлуку на крају доноси Одјељење за заштиту свједока.
Степен тајности заштите свједока на јако је високом нивоу. Одјељење за заштиту свједока дјелује у складу са Законом о заштити тајних података и другим законским и подзаконским актима. Члан 240. КЗ БиХ „Откривање идентитета заштићеног свједока“ односи се на сва друга лица која би на било који начин могла открити идентитет заштићеног свједока или неку другу појединост у вези с њим. Записник са саслушања свједока или други списи по окончању кривичног поступка архивирају се и на одговарајући начин чувају до 30 година.
Потребно је да се консултујете са својим браниоцем, тужиоцем или да поднесете захтјев Суду БиХ, који даје своју коначну оцјену. На Вас се може примијенити Закон о заштити свједока под пријетњом и угрожених свједока.
Да, разлика постоји. Свједок под пријетњом је онај свједок чија је лична безбједност или безбједност његове породице доведена у опасност због његовог учешћа у поступку, као резултат пријетњи, застрашивања или сличних радњи које су у вези са његовим свједочење или свједок који сматра да постоји бојазан да би таква опасност вјероватно проистекла као посљедица његовог свједочења. Угрожени свједок је онај свједок који је озбиљно физички или психички трауматизован околностима под којима је извршено кривично дјело или који пати од озбиљних физичких поремећаја који га чине изузетно осјетљивим, односно дијете или малољетник.