Odjel za zaštitu svjedoka

Odjel za zaštitu svjedoka jedini je specijalizirani odjel u BiH koji zaštićenim svjedocima pruža odgovarajuće vidove zaštite i podrške. Od 2004. godine, kada je postao operativan, pa do danas Odjel za zaštitu svjedoka pružio je neki oblik zaštite za više od 1000 svjedoka koji su svjedočili na Sudu BiH i entitetskim sudovima. Životi svjedoka koji su bili pod zaštitom ovog odjela, kao i životi njihovih porodica, nikada nisu bili dovedeni u opasnost. Svi službenici Odjela prošli su posebne specijalističke obuke, kako bi mogli stručno i profesionalno obavljati ovaj posao.

Odjel za zaštitu svjedokapruža podršku i zaštitu svjedocima u skladu sa relevantnim propisima, s ciljem da se osigura efikasna zaštita svjedoka prije, u toku i nakon krivičnog postupka. Također,  Odjel donosi odluke i provodi mjere prema svjedocima iz programa zaštite svjedoka, kao i sa stranim svjedocima u BiH u skladu sa sporazumom ili aranžmanom sklopljenim između BiH i strane države u vezi sa zaštitom svjedoka, unapređuje saradnju i razmjenjuje informacije sa nadležnim institucijama u BiH i nevladinim organizacijama, kao i stranim organima za provođenje zakona i međunarodnim organizacijama nadležnim za zaštitu svjedoka, vrši obradu podataka i vodi propisane evidencije, posebno vodeći računa o sigurnosti podataka i informacija u vezi sa zaštitom svjedoka u krivičnim postupcima, te kontinuirano prati propise koji se odnose na zaštitu svjedoka i po potrebi daje stručna mišljenja o istim, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Unutrašnje organizacione jedinice

  • Odsjek za zaštitu
  • Odsjek za operativnu podršku

Odsjek za zaštitu

Odsjek za zaštitu vrši zaštitu svjedoka u skladu sa relevantnim propisima koji reguliraju oblast zaštite svjedoka, te postupa sa svjedocima u skladu sa propisanim procedurama, održava najviši nivo lične sigurnosti, zaštite identiteta i integriteta svjedoka, posebno svjedoka uključenog u program zaštite i njemu bliskih osoba, kontinuirano prati stanje sigurnosti i stepen ugroženosti svjedoka, te priprema planove i provodi mjere zaštite. Odsjek sarađuje i razmjenjuje neophodne informacije sa organizacionim jedinicama Agencije, vrši procjenu i reviziju trenutnih mjera i potreba svjedoka uključenih u program zaštite, daje prijedloge u vezi sa promjenom elemenata i mjera iz programa zaštite i brine o njihovoj implementaciji.

Odsjek za operativnu podršku

Odsjek za operativnu podršku vrši operativnu pripremu u vezi sa provođenjem programa zaštite svjedoka, te postupa sa svjedocima u skladu sa propisanim procedurama, provodi mjere zaštite i podrške u korist svjedoka i osoba uključenih u programe zaštite svjedoka, te kontinuirano prati stanje sigurnosti i stepen ugroženosti svjedoka. Odsjek sarađuje i razmjenjuje neophodne informacije sa drugim organizacionim jedinicama Agencije, tužiocima, sudijama i drugim organima i institucijama u vezi sa zaštitom svjedoka, vrši  procjenu i reviziju trenutnih mjera zaštite, podrške i potreba svjedoka uključenih u program zaštite i daje prijedloge u vezi sa promjenom mjera zaštite i podrške za svjedoke. Također, učestvuje u osiguravanju i davanju na upotrebu dokumenata neophodnih za održavanje privremeno izmijenjenog identiteta za osobe uključene u program zaštite i za potrebe službenika Odjela, te provodi međunarodne sporazume sa jedinicama za zaštitu svjedoka drugih država po pitanju izmještanja svjedoka u drugu državu. Odsjek vrši preliminarnu procjenu troškova za svjedoke prije uključenja u program zaštite, poslove iznajmljivanja i korištenja sigurnih objekata, učestvuje u rješavanju žalbi svjedoka u vezi sa ophođenjem prema njima dok su u programu zaštite, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Najčešća pitanja

Status „zaštićenog svjedoka“ može odobriti samo Sud BiH i to na prijedlog tužioca, po službenoj dužnosti, na prijedlog osumnjičenog, optuženog ili njegovog branioca. Prijedlog kojeg podnosi neko od navedenih mora sadržati podatke koji utvrđuju identitet svjedoka i postupak u kojem će svjedok dati svoju izjavu, te činjenice koje ukazuju da je lična sigurnost svjedoka ili njegove porodice ugrožena zbog njegovog učešća u postupku i okolnosti o kojima svjedok treba biti ispitan.
Program zaštite svjedoka osmišljen је tako da u potpunosti osigura efikasnu zaštitu svjedoka u toku i nakon krivičnog postupka, kako bi mu se omogućilo slobodno i otvoreno svjedočenje u krivičnom postupku pred Sudom BiH. Nakon okončanja krivičnog postupka ili nakon što svjedok da svoju izjavu, ne znači da se potreba za njegovom zaštitom tog momenta i završava. Zaštita svjedoka se i dalje nastavlja, a o obliku zaštite, mjestu i dužini zaštite odlučuje Odjel za zaštitu svjedoka.
Obaveze svjedoka prema Odjelu za zaštitu svjedoka i obratno definiraju se nakon što se donese odluka da svjedok može ući u program zaštite i da je podoban za pokretanje programa zaštite. Sve obaveze definiraju se posebnim i obavezujućim ugovorom.
Potrebno je napomenuti da se radi o jako specifičnim situacijama kada je u pitanju izmještanje svjedoka van teritorije BiH. Kao polazni elemenat uzima se stepen ugroženosti svjedoka, dakle u kojem obimu i na koji način je ugrožena njegova lična i imovinska sigurnost, a što posebno i temeljito razmatra Odjel za zaštitu svjedoka, pa se u ovoj situaciji primjenjuje Zakon o programu zaštite svjedoka u BiH.
Zakon dozvoljava izmjenu glasa, slike, davanje pseudonima svjedoku ili svjedočenje putem videolinka. Koja mjera će se primijeniti odlučuje Sud BiH.
U program zaštite svjedoka ulazi osoba kojoj je dodijeljen status zaštićenog svjedoka. Osim osobe kojoj je dodijeljen status zaštićenog svjedoka, u program zaštite može ući i njena porodica ili njoj bliska osoba, odnosno osoba ili osobe koje svjedok odabere. Za svaku od tih osoba vrše se detaljne provjere i konačnu odluku na kraju donosi Odjel za zaštitu svjedoka.
Stepen tajnosti zaštite svjedoka na jako je visokom nivou. Odjel za zaštitu svjedoka djeluje u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. Član 240. KZ BiH „Otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka“ odnosi se na sve druge osobe koje bi na bilo koji način mogle otkriti identitet zaštićenog svjedoka ili neku drugu pojedinost u vezi s njim. Zapisnik sa saslušanja svjedoka ili drugi spisi po okončanju krivičnog postupka arhiviraju se i na odgovarajući način čuvaju do 30 godina.
Potrebno je da se konsultujete sa svojim braniocem, tužiocem ili da podnesete zahtjev Sudu BiH, koji daje svoju konačnu ocjenu. Na Vas se može primijeniti Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka.
Da, razlika postoji. Svjedok pod prijetnjom je onaj svjedok čija je lična sigurnost ili sigurnost njegove porodice dovedena u opasnost zbog njegovog učešća u postupku, kao rezultat prijetnji, zastrašivanja ili sličnih radnji koje su u vezi sa njegovim svjedočenje ili svjedok koji smatra da postoji bojazan da bi takva opasnost vjerovatno proistekla kao posljedica njegovog svjedočenja. Ugroženi svjedok je onaj svjedok koji je ozbiljno fizički ili psihički traumatiziran okolnostima pod kojima je izvršeno krivično djelo ili koji pati od ozbiljnih fizičkih poremećaja koji ga čine izuzetno osjetljivim, odnosno dijete ili maloljetnik.