Zaposlenje

Zaposlenje

u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

Svi javni oglasi za policijske službenike, državne službenike i zaposlenike objavljuju se u trima dnevnim noviama koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji BiH, za policijske službenike i zaposlenike i na službenoj web stranici Agencije, dok se javni oglasi za državne službenike objavljuju na službenoj web stranici Agencije za državnu službu BiH.

Dakle, radni odnos u Agenciji može se zasnovati samo prijavom na objavljene javne oglase, uz ispunjavanje općih i posebnih uslova koji se u njima navode, pod uslovom da zainteresirani kandidat bude uspješan u konkursnoj proceduri.

Proceduru prijema kandidata Agencija provodi na tri načina:

Za policijske službenike

Za policijske službenike procedura prijema se provodi putem javnog oglašavanja u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12). Prema članu 42. navedenog zakona, policijski službenik pristupa policijskom organu (Agenciji) u činu policajca, kao prvi nivo pristupanja za kadete sa najmanje IV stepenom školske spreme, i u činu mlađeg inspektora, kao drugi nivo pristupanja za kadete sa najmanje VI stepenom školske spreme.

Za državne službenike (VSS)

Za državne službenike (VSS) procedura prijema se provodi javnim oglašavanjem upražnjenih radnih mjesta u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), te Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12).

Za zaposlenike (SSS i VŠS)

Za zaposlenike (SSS i VŠS) procedura prijema se provodi javnim oglašavanjem upražnjenih radnih mjesta u skladu sa Zakonom o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13).