Rezultati testa poznavanja stranog jezika kandidata za čin mlađi inspektor

Na osnovu člana 15. Poslovnika o radu Komisije za izbor kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i članom 11. Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, test poznavanja stranog jezika kandidata ocjenjuje se ocjenom od 1 do 5, prema broju ostvarenih bodova, kako slijedi:

1)      do 25 bodova....................ocjena 1;

2)      od 26 do 29 bodova..........ocjena 2;

3)      od 30 do 35 bodova..........ocjena 3;

4)      od 36 do 40 bodova..........ocjena 4;

5)      od 41 do 45 bodova..........ocjena 5.

Na osnovu člana 11. st. (6) i (8) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-02-4197-1/16 od 23.06.2016. godine, kandidat koji bude ocijenjen ocjenom 1, odnosno na pismenom testu ostvari manje od 26 bodova, isključuje se iz daljeg postupka izbora kandidata. S tim u vezi, kandidati sa šiframa ŠK 003, ŠK 030 i ŠK 228 nisu zadovoljili pismeni dio poznavanja stranog jezika, odnosno na testu su ostvarili manje od 26 bodova i isključuju se iz daljeg postupka izbora kandidata.

Također, kandidati koji nisu pristupili provjeri poznavanja stranog jezika isključuju se iz daljeg postupka izbora kandidata.

U skladu sa članom 11. stav (7) Odluke o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, test govora ocjenjuje se tako da se svaki odgovor ocjenjuje ocjenom od 1 do 5. prosječna ocjena testa govora se sabira sa ocjenom pismenog testa i podijeljena sa dva čini konačnu ocjenu provjere poznavanja stranog jezika.

Tabelu sa rezultatima možete preuzeti ovdje.