Јавни оглас број: 16-11-34-2-677/20 од 11.3.2020. године

POZIV KANDIDATIMA ZA PISMENU PROVJERU ZNANJA ZA ČIN MLAĐI INSPEKTOR

U skladu sa Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata polaznika osnovne obuke – kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (član 2., 3. i 5.) i Poslovnikom o radu Komisije (član 13.), obavještavamo sve kandidate koji su ispunili opšte i posebne uslove Oglasa i kriterije provedenog testiranja morfološkog statusa da trebaju pristupiti testu opšteg znanja dana 28.05.2020. godine (četvrtak) u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu, ul. Nikole Tesle br. 59, I. Sarajevo u dvije grupe, i to:

  1. I grupa, 28.05.2020. godine u 10,00 sati, redni brojevi od 1 – 42;
  2. II grupa, 28.05.2020. godine u 12,00 sati, redni brojevi od 43 – 84;

            Test opšteg znanja u trajanju od dva sata obuhvata sljedeće oblasti: interpretacija, gramatika, pismeni test i esej. Sastoji se iz dva dijela, pismenog testa opšteg znanja sa ponuđenim odgovorima od ukupno 20 pitanja i eseja na zadatu temu.

Napomena u vezi pitanja eseja

Prilikom pisanja eseja treba voditi računa o sljedećim elementima:

a)      Kandidat treba da se izjasni kojim od navedenih jezika će pisati:

-          bosanski jezik

-          srpski jezik

-          hrvatski jezik

b)      Esej se piše čitko hemijskom olovkom

c)      Prilikom pisanja eseja nije dozvoljeno miješanje jezičkih varijanti

d)     Esej treba da sadrži minimalno 200 riječi

e)      Struktura: Esej treba da sadrži uvod, razradu problema i zaključak

f)       U uvodu treba navesti teze o kojima će se raspravljati, čitalac se vodi u problem ili tematiku o kojoj će se raspravljati

g)      U razradi je potrebno raspravljati o problemu, postaviti širu sliku u kojoj egzistira slučaj (prostorno, vremenski), a zatim prikazati slučaj sa različitih aspekata, izraziti svoj stav o temi, odnosno problemu koji se obrađuje. Stavovi moraju biti argumentovani. Poželjno je navesti citate autoriteta koji su raspravljali o sličnom problemu ili čije se mudrosti mogu dovesti u vezu sa tematikom koja se obrađuje

h)      U zaključku treba da bude izložene ključne spoznaje do kojih se došlo izradom eseja. Zaključak je sažimanje razrade i stavlja se u kontekst uvoda.

Kandidati su dužni ponijeti identifikacioni dokument sa fotografijom (lična karta, vozačka dozvola, pasoš) i hemijsku olovku. Kandidat koji ne bude mogao dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidate koji ne pristupe testiraju smatrat će se da su odustali od prijavu na Oglas.

Tokom održavanja provjere opšteg znanja kandidati se neće moći koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostoriju u kojoj se izvodi testiranje ili služiti se mobilnim telefonima. Kandidati koji se budu ponašali suprotno navedenom biće udaljeni sa testiranja i njihovi rezultati neće se bodovati.

Obavezno je poštovati raspored i termin testiranja.

Takođe, napominjemo, kandidati koji nisu ispunili kriterije morfološkog statusa kao i kandidati koji nisu pristupili mjerenju i provjerama morfološkog status, nisu uvršteni u dalju konkursnu proceduru.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH broj 49/06 i 76/11) Liste kandidata su objavljene putem dodijeljenih šifri.

Listu kandidata po šiframa koji su zadovoljili kriterije morfološkog statusa i koji se pozivaju na testiranje općeg znanja 28.05.2020. godine (četvrtak) u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu, ul. Nikole Tesle br. 59, Istočno Sarajevo, možete pogledati OVDJE.