Počeo sa radom Odbor za žalbe građana na postupanje policijskih službenika BiH

Odbor za žalbe građana na postupanje policijskih službenika BiH djeluje isključivo na profesionalnim osnovama, ne zastupajući i ne štiteći, niti podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrirane organizacije, udruženja ili bilo kojeg naroda u BiH.

Odbor je, između ostalog, nadležan za primanje, evidentiranje, procjenu i prosljeđivanje žalbi na postupanje policijskih službenika BiH, te njihovo upućivanje nadležnim policijskim organima, praćenje faze u kojoj se predmet nalazi, iniciranje odgovarajućeg postupka protiv podnosioca žalbe u slučaju lažne ili tendenciozne žalbe, vođenje evidencija i baza podataka o žalbama građana protiv policijskih službenika BiH, rezultatima istrage i drugim elementima na osnovu kojih je pokrenut disciplinski ili krivični postupak, kao i davanje svih informacija podnosiocu žalbe koje su u vezi sa njihovom žalbom.

Žalbe građana na postupanje policijskih službenika u policijskim organima BiH podnose se u pisanoj formi i potrebno je da sadrže sljedeće podatake:
- ime i prezime podnosioca žalbe;
- kontakt podatke podnosioca žalbe;
- obrazložen razlog žalbe;
- podatke o policijskom službeniku na kojeg se žalba odnosi;
- odgovarajuće dokaze (ovjerene fotokopije dokumenata koji se prilažu);
- svojeručan potpis podnosioca žalbe.

Sjedište Odbora je u Sarajevu, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, Trg BiH 1,
71 000 Sarajevo.

Pogledajte ovdje