Na osnovu informacija SIPA-e utvrđene dodatne poreske obaveze u iznosu od 13.667.903,90 KM

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Zakon) kontinuirano preduzima aktivnosti na prikupljanju obavještajnih podataka i informacija koje mogu biti od značaja za preduzimanje radnji iz nadležnosti SIPA-e kao i iz domena rada drugih nadležnih institucija.

S tim u vezi SIPA je preduzimajući mjere i radnje u skladu sa nadležnostima propisanim članom 62. stav (5) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja teroritičkih aktivnosti tokom 2021. godine nadležnim organima dostavilo ukupno 523 obavještenja o prikupljenim podacima i informacijama za koje je procijenjeno da mogu biti od značaja pri donošenju odluka iz njihove nadležnosti.

Postupajući po podacima i informacijama iz dostavljenih obavještenja, nadležni organi su tokom 2021. godine preduzimali mjere i radnje iz njihove nadležnosti tokom kojih je utvrđen iznos od 13.667.903,90 KM dodatnih poreskih obaveza u korist budžeta Bosne i Hercegovine, te postojanje osnova sumnje na počinjenje većeg broja krivičnih djela propisanih krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini u vezi kojih je nadležnim tužilaštvima dostavljeno 14 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima i 14 informacija, te je utvrđen veći broj prekršaja propisanih poreskim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini u vezi kojih je izdato 37 prekršajnih naloga.

Imajući u vidu značaj ostvarene saradnje koja je jedan od prioriteta u radu SIPA-e, zahvaljujemo se policijskim tijelima,Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i poreskim organima u Bosni i Hercegovini.