Konačna lista nominiranih za zapošljavanje po javnom oglasu od 14.8.2017.

Na osnovu čl. 51, 52. i 53. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/6, 58/06, 15/08, 63/08 i 35/09 i 7/12), Odluke o potrebi izbora kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac i zapošljavanja novih policijskih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj 16-11-34-2-4908-2/17 od 03.08.2017. godine i Odluke o utrvđivanju upražnjenih radnih mjesta za zapošljavanje policajaca u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu broj: 16-11-34-2-4908-2/17 od 03.08.2017. godine, te nakon završetka postupka odlučivanja po žalbama od strane Odbora za žalbe policijskih službenika, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, o d o b r a v a:

KONAČNU LISTU nominiranih kandidata za zapošljavanje po javnom oglasu od 14.8.2017. godine.