Aktivnosti SIPA-e za vrijeme pandemije virusa COVID-19

Nastankom aktuelne situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, Državna agencija za istrage i zaštitu (Agencija) svoje obavještajne i istražne aktivnosti, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, usmjerila je i na prikupljanje i dokumentiranje saznanja o djelovanjima pojedinaca, grupa i pravnih subjekata koja su suprotna preporukama i odlukama koje su donijeli nadležni organi u Bosni i Hercegovini.

U navedenom kontekstu, Finansijsko-obavještajni odjel Agencije, u saradnji sa obveznicima iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, imajući u vidu trenutni način odvijanja privrednih aktivnosti u našoj zemlji, kontinuirano preduzima pojačane aktivnosti na prikupljanju obavještajnih saznanja i praćenju novčanih transakcija koje ukazuju na sticanje protivpravne imovinske koristi.

Kao jedan od vidova prikupljanja saznanja, Agencija koristi i liniju za anonimno prijavljivanje građana o planiranju izvršenja ili izvršenim krivičnim djelima.