Misija

Efikasno suzbijanje terorizma, organiziranog kriminala, teškog financijskog kriminala i korupcije, otkrivanje i istraživanje kaznenih djela ratnih zločina i zaštita svjedoka. Pružanje zaštite svim građanima u BiH i unapređenje njihovog osjećaja sigurnosti i povjerenja u sigurnosni sustav. Jačanje suradnje sa javnošću i drugim agencijama prilikom provedbe zakona. Očuvanje liderske pozicije i prepoznatljivog partnerstva tijekom provedbe međunarodnih istraga.
Puni naziv:
Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA)
Regionalni uredi:
Adresa:
Nikole Tesle 59, 71123 Istočno Sarajevo
Telefon:
057 / 326 - 100
Fax:
057 / 326 - 105
E-mail
sipa@sipa.gov.ba
Ravnatelj:
Darko Ćulum
Zamjenik ravnatelja:
Zoran Galić

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) osnovana je 2002. godine, usvajanjem Zakona o Agenciji za informacije i zaštitu, kojim je ova agencija definirana kao samostalna institucija BiH, odgovorna za prikupljanje i obradu podataka od interesa za provođenje međunarodnih i krivičnih zakona BiH, kao i za zaštitu vrlo važnih ličnosti, diplomatsko-konzularnih predstavništava i objekata institucija Bosne i Hercegovine, te diplomatskih misija. Usvajanjem Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu u junu 2004. godine, Agencija za informacije i zaštitu transformirana je u Državnu agenciju za istrage i zaštitu, te je dobila policijska ovlaštenja i postala prva policijska agencija koja svoju nadležnost ostvaruje na cijeloj teritoriji BiH. Taj momenat označava početak pravog razvitka SIPA-e i jačanja njene operativne sposobnosti.

Ovim zakonom SIPA je definirana kao upravna organizacija Ministarstva sigurnosti BiH sa operativnom samostalnošću, čije su nadležnosti sprečavanje, otkrivanje i istraga krivičnih djela iz nadležnosti Suda BiH, a posebno organiziranog kriminala, terorizma, ratnih zločina, trgovine ljudima i drugih krivičnih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, te teškog finansijskog kriminala, zatim fizička i tehnička zaštita osoba i objekata, zaštita ugroženih svjedoka i svjedoka pod prijetnjom i drugi poslovi iz njenog djelokruga koji su određeni ovim zakonom.

Državna agencija za istrage i zaštitu, kao vodeća agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa drugim agencijama osigurat će najviši kvalitet usluga u oblasti sigurnosti građana i imovine.

U skladu sa promjenama u policijskoj strukturi u BiH, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, od početka 2011. godine poslovi i zadaci zaštite ličnosti i objekata iz nadležnosti SIPA-e prešli su u nadležnost Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Akcije SIPA-e na hapšenju osoba osumnjičenih za ratne zločine, uspješno provedene istrage krivičnih djela pranja novca, organiziranog kriminala, terorizma, neovlaštenog prometa opojnim drogama, neovlaštenog prometa oružjem, trgovine ljudima i ostalih krivičnih djela, kao i pružanje podrške i zaštite svjedocima, formiranje specijalne jedinice, samo su neke od činjenica koje govore o uspješnosti SIPA-e od osnivanja do danas.

S obzirom na to da je kriminal, posebno organizirani, poprimio međunarodni karakter, Državna agencija za istrage i zaštitu provodi koordiniranu saradnju sa domaćim i međunarodnim organima za provođenje zakona, kako bi borbu protiv svih vrsta kriminala učinila što efikasnijom, te na taj način podigla stepen globalne sigurnosti na još veći nivo.

Danas SIPA predstavlja respektabilan sigurnosni faktor u BiH, ali i u regionu, što je još više obavezuje da i u narednom periodu nastavi da se izgrađuje u skladu sa sigurnosnim izazovima koji se pred nju budu nametali.