Zaposlenje

Zaposlenje

u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

Svi javni oglasi za policijske službenike, državne službenike i zaposlenike objavljuju se u trima dnevnim novinama koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji BiH, za policijske službenike i zaposlenike i na službenoj web stranici Agencije, dok se javni oglasi za državne službenike objavljuju na službenoj web stranici Agencije za državnu službu BiH.

Dakle, radni odnos u Agenciji može se zasnovati samo prijavom na objavljene javne oglase, uz ispunjavanje općih i posebnih uvjeta koji se u njima navode, pod uvjetom da zainteresirani kandidat bude uspješan u natječajnoj proceduri.

Proceduru prijema kandidata Agencija provodi na tri načina:

Za policijske službenike

Za policijske službenike procedura prijema se provodi putem javnog oglašavanja sukladno Zakonu o policijskim službenicima („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12). Prema članku 42. navedenog Zakona, policijski službenik pristupa policijskom tijelu (Agenciji) u činu policajca, kao prva razina pristupanja za kadete sa najmanje IV. stupnjem školske spreme, i u činu mlađeg inspektora, kao druga razina pristupanja za kadete sa najmanje VI. stupnjem školske spreme. 

Za državne službenike (VSS)

Za državne službenike (VSS) procedura prijema se provodi javnim oglašavanjem upražnjenih radnih mjesta sukladno Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), te Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12). 

Za zaposlenike (SSS i VŠS)

Za zaposlenike (SSS i VŠS) procedura prijema se provodi javnim oglašavanjem upražnjenih radnih mjesta sukladno Zakonu o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13).