Javni oglas broj: 16-11-34-2-677/20 od 11.3.2020. godine

ПОЗИВ КАНДИДАТИМА ЗА ПИСМЕНУ ПРОВЈЕРУ ЗНАЊА ЗА ЧИН МЛАЂИ ИНСПЕКТОР

У складу са Одлуком о методу, начину и систему бодовања тестирања кандидата полазника основне обуке кадета у Државној агенцији за истраге и заштиту (чл. 2, 3. и 5.) и Пословником о раду Комисије (члан 13.), обавјештавамо кандидате који су испунили опште и посебне услове Огласа и критеријуме проведеног тестирања морфолошког статуса да ће се тест општег знања одржати 28.5.2020. године (четвртак) у просторијама Државне агенције за истраге и заштиту, ул. Николе Тесле бр. 59, Источно Сарајево у двије групе, и то:

  1. I група, 28.5.2020. године у 10,00 сати, редни бројеви од 1. до 42;
  2. II група, 28.5.2020. године у 12,00 сати, редни бројеви од 43. до 84;

Тест општег знања у трајању од два сата обухвата сљедеће области: интерпретација, граматика, писмени тест и есеј. Састоји се из два дијела, писменог теста општег знања са понуђеним одговорима од укупно 20 питања и есеја на задату тему.

Napomena u vezi sa pisanjem eseja

Приликом писања есеја треба водити рачуна о сљедећим елементима:

a)      Кандидат треба да се изјасни којим од наведених језика ће писати:

-          босански језик;

-          српски језик;

-          хрватски језик;

b)      Есеј се пише читко хемијском оловком;

c)      Приликом писања есеја није дозвољено мијешање језичких варијанти;

d)     Есеј треба да садржи минимално 200 ријечи;

e)      Структура: Есеј треба да садржи увод, разраду проблема и закључак;

f)       У уводу треба навести тезе о којима ће се расправљати, читалац се уводи у проблем или тематику о којој ће се расправљати;

g)      У разради је потребно расправљати о проблему, поставити ширу слику у којој егзистира случај (просторно, временски), а затим приказати случај са различитих аспеката, изразити свој став о теми, односно проблему који се обрађује. Ставови морају бити аргументовани. Пожељно је навести цитате ауторитета који су расправљали о сличном проблему или чије се мудрости могу довести у везу са тематиком која се обрађује;

h)      У закључку треба да буду изложене кључне спознаје до којих се дошло израдом есеја. Закључак је сажимање разраде и ставља се у контекст увода.

Кандидати су дужни понијети идентификациони документ са фотографијом (лична карта, возачка дозвола, пасош) и хемијску оловку. Кандидат који не буде могао доказати идентитет неће моћи приступити тестирању. За кандидате који не приступе тестирању сматраће се да су одустали од пријаве на Оглас.

Током одржавања провјере општег знања кандидати неће моћи користити литературу и биљешке, напуштати просторију у којој се изводи тестирање или користити мобилне телефоне. Кандидати који се буду понашали супротно наведеном биће удаљени са тестирања и њихови резултати неће се бодовати.

Обавезно је поштовати распоред и термин тестирања.

Напомињемо да кандидати који нису задовољили критеријуме морфолошког статуса, као и кандидати који нису приступили мјерењу и провјерама морфолошког статуса нису уврштени у даљу конкурсну процедуру.

У складу са Законом о заштити личних података („Службени гласник БиХ“, бр. 49/06 и 76/11) листе кандидата су објављене путем додијељених шифри.

Листу кандидата по шифрама који су задовољили критерије морфолошког статуса и који се позивају на тестирање општег знања 28.05.2020. године у просторијама Државне агенције за истраге и заштиту у Источном Сарајеву, ул. Николе Тесле 59, можете погледати ОВДЈЕ.